Innkalling årsmøte 2022

Etter en lang pandemi-periode kan Everton Norge endelig invitere til ny fellestur for medlemmene våre. Det var på tide og vi gleder oss umåtelig til å treffe alle sammen igjen!

Nytt av året er at vi gjennomfører vårt første årsmøte på fredag kveld i Liverpool den 11.mars.

Kun medlemmer har adgang til årsmøtet.
På årsmøte har fremmøtte medlemmer over 16 år en stemme. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig.
Vedtak fattes med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget (dobbeltstemme).

Eventuelle saker må være styret i hende ca 3 uker før årsmøtet. Sendes på mail til helge@evertonfc.no 

Innkomne forslag samt fullstendig saksliste legges ut på klubbens hjemmesider senest 2 uker før årsmøtet. 

Agenda 

1) Velge ordstyrer

2) Velge referent, og to personer til å undertegne protokollen

3) Godkjenne innkalling, samt saksliste (kommer to uker før årsmøtet)

5) Gjennomgang av regnskapet

6) Vedta budsjett herunder å fastsette kontingenten.

7) Behandle forslag om vedtekter

8) Behandling av innkomne forslag

9) Valgordning ESCNB
- Valgkomiteen informerer
- Valg av internrevisor 

Mvh
Styret ESCNB